Uutiset

Tiedote 29.11.2017

Helsinki laajentaa paperittomien sosiaali- ja terveyspalveluita – Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston päätöksestä eriävän mielipiteen.
Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.11.2017 tehtiin päätös paperittomien sosiaali- ja terveyspalveluiden laajentamisesta äänin 45-39. Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä jätti valtuuston päätöksestä eriävän mielipiteen.
Päätös merkitsee sitä, että laittomasti maassa olijat saavat välttämättömät terveyspalvelut. Päätöksen taustalla olevan esityksen lähtötiedoissa oli kuitenkin merkittäviä puutteita, koska esimerkiksi paperittomien tarkkaa lukumäärää Suomessa ei tiedä kukaan. Suurimman osan heistä arvioidaan elävän Helsingin seudulla.
Päätös houkuttaa Helsinkiin lisää paperittomia ja kustannustarkastelun puutteiden vuoksi kukaan ei tiedä lopullista hintalappua tälle päätökselle.
Keskeisiä kysymyksiä, joita ennen päätöksentekoa olisi pitänyt selvittää:

  • Kaupunkilaisilla on oikeus tietää, mihin muihin toimintoihin kyseinen päätös vaikuttaa. Heikentääkö päätös helsinkiläisten palveluiden saantia entisestään?
  • Millä tavoin päätös vaikuttaa muiden potilaiden palveluiden laatuun, saatavuuteen ja potilaiden turvallisuuteen terveyskeskustasolla?
  • Kustannusvaikutukset olisi pitänyt selvittää ja tuoda esille luotettavasti ennen esityksen tekemistä.
  • Esityksestä puuttui vaikutusarviointi, jossa olisi arvioitu päätöksen vaikutus maan sisäiselle turvallisuudelle. Päätöksellään Helsinki suojelee laittomasti maahan jääneitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja toimii näin lain vastaisesti.
  • Potilasturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ei tässä yhteydessä käsitelty ollenkaan tai niitä ei haluttu syystä tai toisesta tuoda esiin.
  • Miten hoidetaan paperittomien potilaiden identifiointi ja kirjaaminen potilastietojärjestelmiin? Potilasturvallisuuden kannalta on keskeistä, että potilaan sairaushistoria on lääkäreiden käytettävissä.

Perussuomalaisten Helsingin piiri ja valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että tehdystä päätöksestä koituvia kustannuksia seurataan ja niistä raportoidaan valtuustolle määräajoin. Helsingin piiri ja valtuustoryhmämme jakaa myös huolen siitä, että kyseinen päätös lisää asiakasmääriä terveyskeskuksissamme vaarantaen näin muiden asiakkaiden palveluiden saantia.

Lisätietoja:
Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä
Mika Raatikainen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
044-5603780
mika.raatikainen@eduskunta.fi

Perussuomalainen Helsinki ry – Helsingin piiri
Markku Saarikangas
puheenjohtaja
0400-361 018

30.11.2017

Ryhmäpuhe 15.11.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Maamme talous on kasvanut kuluvana vuonna ennakoitua paremmin. Sekä kotimainen että ulkomainen kysyntä ovat kasvaneet ja työllisyys on parantunut, mikä näkyy käytännössä kasvaneina verotuloina. Talouskasvun jatkuminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys: kotitalouksien ostovoima ei ole kasvanut yleistä talouskasvua vastaavasti ja samaan aikaan asumiskustannusten nousu jatkuu. Yritysten kustannuskilpailukyky on parantunut työntekijöiden ostovoiman kustannuksella: tuottavuus on kasvanut, mutta palkat eivät ole nousseet vastaavalla tavalla, mikä luo esteen kotimaisen kysynnän kasvulle. Perussuomalaiset kantaa huolta siitä, että talouskasvun hedelmät jakautuvat epätasapuolisesti ja haluaa pyrkiä varmistamaan, että talouskasvun hedelmistä pääsevät nauttimaan kaikki kansalaiset.

Edellä mainitun valossa perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että päätös kunnallisveroprosentin laskusta puolella prosenttiyksiköllä on erittäin tervetullut. Se ei vaaranna kaupungin taloutta, mutta lisää suoraan kaupunkilaisten käteen jäävien tulojen määrää. Monen pienituloisen kaupunkilaisen kohdalla jokainen lisäeuro on tarpeen ja menee suoraan kulutukseen, mikä edistää omalta osaltaan kotimaista kysyntää ja ylläpitää talouskasvua.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä pitää hyvänä myös sitä, että kiinteistöveroprosentit esitetään pidettäväksi ennallaan. Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että tämä verolinjaus on sekä oikeudenmukainen että edistää tavoitetta kaupunkilaisten asumiskustannusten kohtuullisuudesta.

Verolinjauksista viimeisenä, mutta periaatteelliselta merkitykseltään ei vähäisimpänä, perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaa kiittää kaupunginhallitusta esityksestä koiraverosta luopumisesta. Vero on toteutuneessa muodossaan ollut myös epäoikeudenmukainen, sillä vain tunnollisimmat ovat maksaneet: verotuotot ovat viime vuosina romahtaneet ja tilastojen mukaan vain joka neljännestä koirasta maksettiin viime vuonna koiraveroa. Onkin korkea aika siirtää tämä muinaisjäänne historian romukoppaan.

Hyvät valtuutetut!

Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että myös budjettineuvotteluissa tehdyt linjaukset varojen käytöstä ovat pitkälti oikeansuuntaisia. Joukkoliikenteen osalta lähitulevaisuuden keskeisin uusi hanke on raidejokeri, joka ansaitsee asianmukaisen panostuksen. Länsimetroprojektista tulee ottaa opiksi, eikä projektissa tehtyjä virheitä tule toistaa. Länsimetron osalta käyttöönoton onnistumiseen ja havaittujen ongelmien kiireelliseen korjaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Samoin olisi perusteltua tehdä projektissa jo kertaalleen sovittu erityistilintarkastus, kun projektin aikataulu myöhästyi reilusti yli vuodella ja kustannukset räjähtivät käsiin. Muiden hankkeiden osalta tärkeää on pyrkiä myös kiirehtimään toimenpiteitä, joilla nykyisiä raitiolinjoja saadaan nopeutettua ja joukkoliikenteen matka-aikoja kokonaisuudessaan lyhennettyä joukkoliikenteen kulkutapaosuuden nostamiseksi.

Perussuomalaiset pitää hyvänä, että koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota ja korjausvelan hillitsemiseen sekä uudisrakentamiseen on osoitettu 150 miljoonan euron panostus. Sisäilmakorjauksia olisi syytä kiirehtiä ja samalla panostaa erityisesti rakennussuunnitteluun ja rakennusvalvontaan, jotta sisäilmaongelmilta pystyttäisiin tulevaisuudessa välttymään.

Myös panostukset syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työllistämiseen ovat tervetulleita. Työllisyydenhoidon toimintasuunnitelmaan varatut 26 miljoonaa euroa tulevat varmasti tarpeeseen. Syrjäytymisen ehkäisyyn olisi kuitenkin syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota jo kouluvaiheessa ja panostaa nuoriin, niin opinto-ohjauksen kuin muidenkin tukipalveluiden muodossa, jotta ongelmat pystyttäisiin välttämään ennalta.

Perussuomalaiset pitävät hyvänä myös sosiaali- ja terveystoimen 21 miljoonan euron lisäpanostusta, joka kohdistetaan muun muassa ikäihmisten kotona asumisen palveluiden kehittämiseen, omaishoidontuen sekä vammaispalvelujen ja jalkautuvan sosiaalityön vahvistamiseen. Tällä panostuksella tulee olemaan merkittävä vaikutus kaupunkilaisten hyvinvointiin.

Arvoisa puheenjohtaja!

Perussuomalaisten valtuustoryhmä kiittää neuvotteluihin osallistuneita ryhmiä ja kannattaa talousarvioehdotuksen hyväksymistä.

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä
Nuutti Hyttinen
varavaltuutettu, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

15.11.2017

Tiedote 29.10.2017

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä

LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2017

 

HELSINGIN BUDJETTISOPU

Helsingin Perussuomalainen valtuustoryhmä on osallisena Helsingin kaupungin talousarvioehdotuksen allekirjoittajissa.

Perussuomalaisen politiikan mukaisena ja myönteisenä sovussa on kuntaveron alennus 0,5% määrällä ja kiinteistöveron määrän pitäminen lain alarajalla.

Verotuspäätöksillä on myönteinen todellinen vaikutus työssäkäyvien ja eläkeläisten talouteen käteen jäävän tulon määrän kasvaessa. Mahdollisimman alhainen kiinteistövero hillitsee ennestään kohtuuttoman korkeiden asumiskustannusten nousua.

Veropäätökset tuovat helpotusta valtion leikkausten aiheuttamaan tulojen alenemaan. Eläkeläisten osalta veronalennus korjaa liian alhaisia eläkkeiden korotuksia ja vastaa noin 0,75% eläkkeen korotusta.

Lisärahoitusta on tulossa sosiaali- ja terveyspalveluihin, joissa perussuomalaisten painopistealueena ovat vanhusten kotihoitopalvelut, omaishoitajien aseman parantaminen ja vammaispalvelut.

Pelastustoimeen, urheilu-, liikunta- ja virkistysalueiden menokohtiin tulee lisää varoja. Koulujen rakentamiseen ja sisäilmahaittojen torjuntaan kaupunki panostaa merkittävästi.

 

Lisätietoja:

Pekka Tiusanen

hallituksen jäsen

Perussuomalainen Helsinki ry – Helsingin piiri

p.0400-457022

 

Juhani Strandén

3. varavaltuutettu, hallituksen jäsen

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä, Perussuomalainen Helsinki ry – Helsingin piiri

p.0400-469062

29.10.2017

RSS